+358 50 3102969
Kontakt

Käyttöehdot

Desitin Pharma Oy:n (”Desitin”, ”me”) osoitteessa www.desitin.fi (”verkkosivusto”) julkaisemat tiedot, asiakirjat ja grafiikka (”sisältö”) on tarkoitettu ainoastaan tiedotustarkoituksiin, eivätkä ne voi eikä niiden tule korvata lääketieteellistä neuvontaa. Niitä ei ole tarkoitettu itsediagnoositarkoituksiin tai hoitojen valmisteluun ilman ammattitaitoisen lääkärin valvontaa. Verkkosivusto ei anna lääketieteellisiä tai muunlaisia neuvoja tai suosituksia.

Desitin pidättää oikeuden muuttaa näiden käyttöehtojen sisältöä ajoittain ja mukauttaa niitä teknisen ja oikeudellisen kehityksen mukaisesti. Pidä itsesi säännöllisesti ajan tasalla näihin käyttöehtoihin mahdollisesti tehtävistä päivityksistä.   

1. Tekijänoikeus

Desitinin verkkosivusto tarjoaa käyttäjille pääsyn tekijänoikeussuojattuun aineistoon, kuten artikkeleihin, tiedotusmateriaaliin tai verkkosivujen esityksiin ja muuhun suojattuun kuva-aineistoon. Desitin sallii sen, että yksityiset tai ammatinharjoittajana toimivat käyttäjät (esim. lääkärit, apteekit ja muut instituutiot, kuten sairausvakuutusyhtiöt, hyvinvointia edistävät yhdistykset ja itsehoitoryhmät) saavat ladata ja/tai tulostaa kyseistä sisältöä omaan laitteeseensa oman laillisen oikeutensa rajoissa. Desitinin tekijänoikeutta koskeva huomautus on sisällytettävä julkaisun tai sen osien kaikkiin yksityisiin jäljennöksiin asianmukaisen tekijänoikeusilmoituksen muodossa (katso kohta 11). Käyttäjällä ei ole lupa hyödyntää sisältöä millään muulla tavalla, esimerkiksi muokkaamalla, jäljentämällä, jakamalla tai esittämällä julkisesti verkkosivustoa tai sen sisältöä (kokonaan tai osittain). 

2. Tavaramerkkioikeudet ja muut immateriaalioikeudet

Verkkosivustolla mainitut tuotenimet ovat Desitinin, sen tytäryhtiöiden tai sopimuskumppaneiden / käyttöluvan antajien tavaramerkkejä riippumatta niiden kirjasinkoosta tai tavaramerkkisymbolista. Näiden tavaramerkkien luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty ja johtaa oikeudellisiin toimiin. Sama pätee kaikkiin muihin tunnisteisiin, jotka eivät ole tuotenimiä, mutta jotka myös ovat suojattuja, esimerkiksi tuotemerkki ja toiminimi ”Desitin”. Lisäksi joillain verkkosivuston sivuilla voi olla kuvia tai tuotekuvauksia, jotka ovat suojattuja Saksan liittotasavallassa ja muissa maissa ja jotka ovat Desitinin omistuksessa tai joita saa käyttää vain kolmansien osapuolten suostumuksella ja yksinomaan verkkosivustossa. Niitä ei saa käyttää ilman kirjallista suostumustamme. 

3. Verkkosivuston saavutettavuus

Desitin pyrkii varmistamaan verkkosivuston jatkuvan saatavuuden. Emme kuitenkaan voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että verkkosivusto voi olla tilapäisesti pois käytöstä ilman ennakkoilmoitusta teknisistä syistä tai huoltotoimenpiteiden vuoksi. Käyttäjällä ei ole oikeutta esittää vaatimuksia verkkosivuston sisällön jatkuvasta saatavuudesta. Internetin käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Desitin ei ole vastuussa teknisistä syistä johtuvasta internetyhteyden toimintahäiriöstä tai katkeamisesta.

4. Verkkosivuston tietojen ajantasaisuus

Verkkosivustolla olevat tiedot muuttuvat jatkuvasti ja niitä päivitetään säännöllisesti. Desitin ei ole vastuussa verkkosivustossa julkaistun sisällön oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai ajantasaisuudesta sisällön hakuajankohtana. Verkkosivustossa julkaistu sisältö voi sisältää toimituksellisia virheitä, teknisiä virheitä tai kirjoitusvirheitä. Desitin pidättää oikeuden tehdä muutoksia verkkosivuston sisältöön tai ulkoasuun milloin tahansa.

5. Vastuu

Verkkosivustolla vierailu ja sen käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Desitinin vastuu velvoitteiden lievästä laiminlyönnistä on suljettu pois, ellei kyseinen laiminlyönti koske henkilövahingosta, ruumiillisesta vammasta tai terveyden vahingoittumisesta aiheutuneita vahinkoja tai tuotevastuulain mukaisia vaatimuksia. Vastuu sellaisten velvoitteiden rikkomisesta, joiden täyttäminen on välttämätöntä Desitinin ja käyttäjän tekemän sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta ja joiden noudattamiseen käyttäjä voi säännöllisesti luottaa (”olennaiset sopimusvelvoitteet”), säilyy muuttumattomana. Jos olennaisia sopimusvelvoitteita rikotaan, käyttäjän vahingonkorvausvaatimukset rajoittuvat sopimukselle tyypillisten, ennakoitavissa olevien vahinkojen korvaamiseen. Samoja vastuunrajoituksia sovelletaan Desitinin laillisten edustajien ja Desitinin nimissä toimivien tahojen (isännänvastuu) tekemiin velvollisuuksien laiminlyönteihin. Edellä mainittujen rajoitusten puitteissa Desitin ei ole vastuussa kolmansien osapuolten luvattomasta pääsystä verkkosivuston sisältöön, kolmansien osapuolten suorittamasta manipuloinnista tai tietokonevirusten, tietokonematojen, troijalaisten tai muiden haittaohjelmien mahdollisesta välittämisestä. Käyttäjä on velvollinen suojaamaan tietokoneensa tällaisilta haittaohjelmilta erityisten varotoimien avulla, esimerkiksi asentamalla virustorjuntaohjelmiston ja käyttämällä uusimpia virustorjuntamäärityksiä.

6. Vastuu kolmansien osapuolten sisällöstä ja linkeistä

Kun kyseessä on käyttäjien tai kolmansien osapuolten verkkosivustossa julkaisema sisältö (”kolmansien osapuolten sisältö”), Desitinin vastuu määräytyy kohdan 5 periaatteiden mukaisesti. Desitin ei ole velvollinen valvomaan kolmannen osapuolen sisältöä sen täydellisyyden, tarkkuuden, ajantasaisuuden ja kolmansien osapuolten oikeuksien suhteen eikä sen suhteen, onko sisältö lakisääteisten säännösten, muiden sitovien sääntöjen tai ammattietiikan mukaista, eikä tarkistamaan sisältöä ilman erillistä syytä. Näin ollen Desitin ei myöskään anna takuuta tai ota vastuuta kolmannen osapuolen sisällön täydellisyydestä, tarkkuudesta, ajantasaisuudesta tai laillisuudesta.

Verkkosivusto sisältää myös sähköisiä viittauksia (”linkkejä”) ulkopuolisten verkkosivujen sisältöön. Tällaiset linkit tarjotaan ainoastaan tiedotustarkoituksessa ja lisäpalveluna verkkosivuston käyttäjille. Linkkien tarjoamisella ei tarkoiteta sitä, että Desitin suosittelisi tai hyväksyisi linkitettyä sisältöä tai valtuuttaisi sen käyttöä. Sillä hetkellä, kun Desitin lisäsi linkin verkkosivuston sisältöön, linkitetyillä verkkosivustoilla ei ollut näkyvissä laitonta sisältöä. Desitin ei kuitenkaan voi vaikuttaa linkitettyjen verkkosivustojen ulkoasuun tai sisältöön. Linkitettyjen verkkosivustojen ulkoasusta ja sisällöstä vastaavat yksinomaan kunkin linkitetyn verkkosivuston operaattorit. Siksi Desitin ei takaa linkitettyjen verkkosivustojen ulkoasun ja sisällön olemassaoloa, tarkkuutta, täydellisyyttä, ajantasaisuutta tai laillisuutta eikä ota niistä vastuuta. Desitin ei näin ollen ole vastuussa linkitetyn verkkosivuston laittomasta, virheellisestä tai puutteellisesta sisällöstä tai vahingoista, jotka aiheutuvat linkitetyn sisällön käytöstä.

7. Maailmanlaajuisessa jakelussa olevat tuotteet

Verkkosivusto voi sisältää tietoja maailmanlaajuisessa jakelussa olevista tuotteista ja maailmanlaajuisesti tarjottavista palveluista, jotka eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa paikoissa. Desitinin verkkosivustossa oleva viittaus tuotteeseen tai palveluun ei tarkoita sitä, että jokin näistä tuotteista tai palveluista olisi saatavilla käyttäjän sijaintipaikassa.   

Tässä verkkosivustossa julkaistut tiedot perustuvat Saksan liittotasavallassa voimassa oleviin hyväksyntäasiakirjoihin. Sellaisten verkkosivuston käyttäjien, jotka eivät asu Saksan liittotasavallassa, on näin ollen otettava huomioon, että yksittäiset sivustossa luetellut tuotteet eivät välttämättä ole hyväksyttyjä heidän omassa asuinmaassaan, että niitä koskevat erilaiset lainsäädännölliset määräykset heidän omassa asuinmaassaan ja että niille voidaan antaa toisistaan eroavia tuotetietoja.   

Linkit Desitinin verkkosivuston sekä pääsivulle että alasivuille (ns. syvälinkit) ovat sallittuja, jos  

(a) syvälinkitetty Desitinin verkkosivu sisältää linkin sen omalle pääsivulleen ja
(b) syvälinkitetyn Desitinin verkkosivun internetosoite on käyttäjälle selvästi tunnistettavissa.

Linkit tämän verkkosivuston elementteihin, kuten kehyksiin, sisällytyksiin, ponnahdusikkunoihin tai PDF-tiedostoihin, eivät ole sallittuja.     

Desitinin verkkosivustoa tai sen osia ei saa integroida kolmansien osapuolten verkkosivuihin käyttämällä kehyksiä, sisällytyksiä, sisäisiä linkkejä tai vastaavia erityistekniikoita. Näistä säännöistä poikkeaminen edellyttää Desitinin kirjallista ennakkohyväksyntää.    

Desitin ei ole tarkistanut sellaisia kolmansien osapuolten verkkosivuja, jotka sisältävät linkkejä tähän verkkosivustoon, eikä Desitin ole vastuussa tällaisten ulkopuolisten verkkosivujen sisällöstä (katso kohta 6).

9. Tämän verkkosivuston vastaanottajat

Tämä verkkosivusto ja siinä julkaistu sisältö on tarkoitettu yksinomaan Saksan liittotasavallan alueella oleville vastaanottajille.

10. Tietosuoja / henkilötiedot

Sovelletaan asiaankuuluvia eurooppalaisia ja saksalaisia tietosuojasäännöksiä (yleinen tietosuoja-asetus, liittovaltion tietosuojalaki). Henkilötietojen käsittelystä verkkosivuston käytön yhteydessä voi lukea tarkemmin tietosuojakäytännöstämme.